Vyhraj vchodové dvere od spoločnosti HESTA s dvernou výplňou od GAVA plastu!


Pravidlá súťaže sú definované nižšie.

 

Čo treba spraviť?

 1.  Choď na Facebook súťažiace statusy spoločnosti GAVA plast alebo Hesta:


  Hesta     GAVA plast  Vyhraj vchodové dvere

 2.  Okomentuj , ktorá dverná výplň od GAVA plastu sa ti páči viac a si zaradený do súťaže.

 3.  Pokiaľ dáš  Páči sa mi to  alebo  Zdielať  status, prípadne  Páči sa mi to   na naše stránky, tak zakaždým získavaš jeden žreb. Nezabudni, že žreby získavaš na oboch Facebook stránkach súčasne. Žreb môžeš získať iba raz za danú aktivitu.

 


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

„Vchodové dvere od spoločnosti HESTA s dvernou výplňou od spoločnosti GAVA plast“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vchodové dvere od spoločnosti HESTA s dvernou výplňou od spoločnosti GAVA plast“ (ďalej len „súťaž“). Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

 


I. Zadávateľ súťaže

Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST

So sídlom: Veterná 14, 900 44 Tomášov

IČO: 34781331

 

a

 

HESTA, spol. s r.o.

So sídlom: Jilemnického 8770/3D, 080 01Prešov

IČO: 31678572

 

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

 

 

II. Miesto konania súťaže

 

Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou https://www.facebook.com/pages/GAVAplast-plastov%C3%A9-a-hlin%C3%ADkov%C3%A9-vchodov%C3%A9-dvere/882361898458966?ref=hl

a

https://www.facebook.com/HESTA.eu

(ďalej len „Facebook súťažiaci status“).

 

 

 

III. Účastníci súťaže

 

 1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ starší ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so zadávateľom súťaže.
 3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov, či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

 

 

IV. Výhry v súťaži a ich odovzdanie

 

1. V súťaži sa hrá o túto výhru, ktorá pozostáva z častí:

Plastové vchodové dvere od spoločnosti Hesta, spol. s.r.o.:
Vchodové dvere sa budú vyrábať na požiadavku zákazníka. Nesmú však prekročiť tieto parametre:

Profilový systém:  Prestige

Rozmer: 1100 mm x 2200 mm (šírka x výška)

Farebné prevedenie: Podľa dostupných farebných škál určených pre tento typ profilového systému. Z interiéru biela farba

Vonkajšie kovanie: Guľa / kľučka

 

Dverná výplň od spoločnosti GAVA plast:

Typ dvernej výplne: HPL alebo PVC výplň vzor si vyberá zákazník

Hrúbka dvernej výplne: 24 mm

Jadro dvernej výplne: XPS pre HPL dvernú výplň alebo Jadro Izofix pre PVC dvernú výplň.

Presklenie: bezpríplatkové. Zoznam bezpríplatkových skiel nájdete tu: https://www.gavaplast.sk/skla---vzory

Farebné prevedenie: Podľa dostupných farebných škál určených pre vybraný typ dvernej výplne. Z interiéru biela farba.

 

Súťažiaci má možnosť si vyskladať aj iný typ produktu, ktorého príplatky sa budú účtovať podľa aktuálnych cenníkov zadávateľov súťaží.

(ďalej tiež ako „výhra“)

 

2. Výhra bude výhercom zasielaná prostredníctvom obchodného zastúpenia spoločnosti HESTA na územie Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Montáž vchodových dverí bude spoplatnená cenníkom spoločnosti HESTA.

3. Súťaž bude vyhodnotená, resp. výhercovia súťaže budú určení po uplynutí doby trvania súťaže. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 4 týždňov cez správu na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com).

4. Zadávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži, či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, či zadávateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

 

 

V.  Mechanika súťaže a určenie výhercov

 

1. Stačí si vybrať jeden z dvoch modelov dverných výplní GAVA plast na Facebook súťažiacich statusoch a do komentáru súťažiaci napíšu, ktorí model sa im páči viac a budú pridaní do zlosovania. Súťažiaci môže na Facebook súťažiace statusy dať „Páči sa mi to“ aj zdielať status, prípadne sa stať fanúšikom Facebook stránok. Za každú takúto aktivitu súťažiaci získava jeden žreb. Nakoľko súťaž bude prebiehať na dvoch Facebook stránkach je možné z každej získať viacero žrebov. Celkovo však je možné získať 8 žrebov, a to za:


         A. Pridanie komentáru na Facebook súťažiacich statusoch (tento komentár je podmienený na zapojenie sa do súťaže aspoň na jednej z Facebook stránok). Ak komentár vložíte na oboch stránkach získavate 2 žreby. Opakovaným vložením komentáru sa nezískavajú dodatočné žreby.
         B. Pridanie „Páči sa mi to“ k Facebook súťažiacim statusom (nepovinné). Ak pridáte „Páči sa mi to“  na oboch stránkach získavate 2 žreby.
         C. Zdieľanie Facebook súťažiaceho statusu (nepovinné). Za zdieľanie oboch Facebook súťažiacich statusov sú taktiež 2 žreby navyše. 
         D. Pridelenie „Páči sa mi to“ firemným Facebook stránkam zadávateľov (nepovinné). Ak pridelíte daným stránkam „Páči sa mi to“ na oboch stránkach získavate 2 žreby.

2. Po skončení súťaže zadávateľ pridelí ku každému hlasujúcemu presný počet žrebov a zo všetkých žrebov sa bude žrebovať jeden výherca, ktorý bude kontaktovaný. O ukončení súťaže budeme informovať na oboch Facebook súťažiacich statusoch. Meno výhercu bude uverejnené iba so súhlasom výhercu. V opačnom prípade budeme oznamovať iba krstné meno výhercu.

 

 

VI. Doba trvania súťaže

 

 1. Súťaž bude ukončená 30.11.2015 za podmienky dosiahnutia 300 komentárov od rôznych súťažiacich. Pokiaľ nebude dosiahnutých 300 komentárov od rôznych súťažiacich, tak sa súťaž predlžuje po dobu dosiahnutia 300 komentárov od rôznych súťažiacich. Komentáre sa spočítavajú na oboch Facebook súťažiacich statusoch.

 

 

VII.Určenie výhercov

 

 1. Losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže, pričom sa bude losovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapojili spôsobom popísaným v týchto pravidlách.

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Zadávateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke gavaplast.sk v sekcii novinky.
 2. Výmena výhier, či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži, či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné.
 3. Zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.
 4. Zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 5. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 6. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese www.gavaplast.sk v sekcii novinky.