Hrubšie výplne

TREND:
Trendom súčasnosti i budúcnosti je znižovanie energetickej náročnosti budov. Preto sa kladie veľký dôraz aj na znižovanie prestupu tepla dverí U (W/m2.K), čím sa dosahuje aj zväčšovanie rozdielov teplôt medzi exteriérovými
a interiérovými povrchmi.

ZVAČŠOVANIE HRÚBOK VÝPLNÍ:

Prirodzené naplnenie požiadavky zlepšenia U sa rieši zväčšovaním hrúbok profilových systémov, počtu ich komôr, počtu vrstiev zasklení, redukovaním tepelných mostov atď..., a následne aj zväčšením hrúbok dverných panelov.

Zväčšovanie hrúbok výplní


ZVÝŠENÁ TUHOSŤ PANELA:

Zväčšenie rozdielu povrchových teplôt panela má za následok jeho vlastnú deformáciu = bi-metalový jav, ktorý samozrejme pôsobí aj na profily dverí.
Zväčšovaním hrúbky panela rastie jeho vlastná tuhosť. Tá sa následne prejavuje zväčšeným silovým pôsobením panela na krídlo

PREKVAPENIE UŽÍVATEĽA:

Následkom zvýšeného silového pôsobenia je možná dodatočná deformácia dverného krídla, ktorá spôsobuje zvýšenie ovládacích síl a vznik netesností dverí.
Potreba vyšších ovládacích síl je diskomfortná a netesnosti obvykle celkom degradujú snahu o zlepšenie teplotechniky.

Zvýšená tuhosť panela

 

VÝVOJ:
Smerovaniu vývoja riešenia predchádzala analýza procesov v tepelne zaťažovanej sendvičovej konštrukcii. Jej zavŕšením sú výpočtové metódy vyvinuté Dr.h.c. prof. Ing. Jánom Ravingerom, DrSc. Okrem toho sme absolvovali stovky hodín meraní silových účinkov panelov pri teplotných zaťaženiach na našom meracom zariadení. Vďaka tomu môžeme vysloviť a preukázať tvrdenie, že nie absolútna veľkosť priehybu panela je určujúca, ale silové pôsobenie panela na krídlo.

RIEŠENIE = Jadro F:

Podstatou riešenia je výrazná redukcia síl prenášaných do krídla umožnením dilatácie exteriérovej strany a zároveň zachovanie dostatočnej tuhosti výplne.

ÚŽITKOVÝ VZOR:

Pre produkt Jadro F sme získali úžitkový vzor, čo tiež potvrdzuje originalitu a prínos tohto technického riešenia.

Jadro F

 

Viac informácií o jadre F nájdete: Jadro F